Payroll Totaal Online

Algemene voorwaarden

I. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt, zijnde Payroll Totaal BV, gevestigd te (6135 KB) Sittard aan het adres Geerweg 11.

II. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover opdrachtgever gelden voor eventuele derden die de opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.

III. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

2. Het feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst geldt zijdens de opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht of de opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een bepaald project is aangegaan.

4. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffen de werkzaamheden van de opdrachtnemer een inspanningsverplichting.

5. Artikel 7:404 BW wordt terzijde gesteld.

IV. Verplichtingen van opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden, welke deze naar zijn oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4. De extra kosten en honoraria die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of naar behoren, volledig ter beschikking stellen van gegevens of bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

V. Uitvoering van de opdracht

1. De opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

3. De opdrachtnemer is gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

VI. Honorarium

1. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, is het honorarium van de opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.

2. Alle overeengekomen honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, exclusief BTW. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfskosten en kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden- niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Als tussentijdse wijzigingen in de kosten voor de opdrachtnemer optreedt is deze gerechtigd om het overeengekomen tarief aan te passen. Indien een tariefstijging plaatsvindt binnen 3 maanden na aanvang van de opdracht, of van meer dan 10%, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

VII. Betaling

1. Betaling door opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 15 dagen na factuurdatum op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaats vindt, heeft de opdrachtnemer, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de rechten van de opdrachtnemer, recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten door de opdrachtnemer als gevolg van niet-nakoming van de opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever.

4. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het honorarium van de opdrachtnemer.

VIII. Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 45 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtnemer reclameert, danwel binnen 60 dagen na ontdekking van het gebreken indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. In geval van terecht uitgebrachte reclames heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht ten een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

IX. Leveringstermijnen

1. Als opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden gegevens, bescheiden danwel andere materialen aan de opdrachtnemer moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de opdracht moet uitvoeren pas in op het moment dat de opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.

2. Termijnen waarbinnen de opdrachtnemer werkzaamheden moet afronden zijn alleen als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk overeengekomen is en ondubbelzinnig schriftelijk is vastgelegd.

3. De overeenkomst kan- tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.”

X. Vertrouwelijkheid

1. De opdrachtnemer zal – tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking of melding heeft- alle informatie van of over de opdrachtgever, waarvan schriftelijk wordt aangegeven dat deze geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze geheim dient te blijven, vertrouwelijk te behandelen en slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever ter kennis van derden te brengen.

2. Opdrachtgever zal – tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking of melding heeft- alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer geheim houden. 

3. Tenzij de opdrachtnemer daartoe schriftelijk toestemming geeft mag opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van de opdrachtnemer heeft ontvangen, niet openbaar maken.

4. Als de opdrachtgever of de opdrachtnemer een derde betrekt bij de opdracht, dan leggen zij deze derde de verplichtingen van dit artikel op.

XI. Intellectuele eigendom

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer strekt, tenzij anders overeengekomen en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd, nooit tot overdracht van rechten met betrekking tot producten van de geest.

2. Opdrachtgever mag alle informatie waaronder gegevens, bescheiden, modellen, documenten en dergelijke die de opdrachtnemer hem verstrekt, slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

XII. Klachten

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van de opdrachtnemer moeten schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek als opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.

XIII. Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade als een gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht danwel opzet of grove schuld.

2. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever.

3. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald.

4. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering plaats vindt, is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen hij in de voorgaande 6 maanden aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

5. De uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden terzake de uitvoering van de opdracht.

6. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van de opdrachtnemer wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld, die hierdoor rechtstreeks een beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

XIV. Vervaltermijn

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

XV. Opzegging

1. Als de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan elk van beide partijen deze, onder schriftelijke opgave van redenen, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. Partijen kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt worden.

3. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die de opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft de opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

XVI. Conversie en strijdigheid met de opdrachtbevestiging

1. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan. 

2. Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

XVII. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Als opdrachtgever en opdrachtnemer niet buiten rechte tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil, dan zal dit geschil op vordering van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd is.

Meer weten over het Payroll Totaal Online Pakket?

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u een vraag of een opmerking?

Neem contact met ons op of kom gerust eens langs.
Wij laten u graag geheel vrijblijvend zien wat wij voor u kunnen betekenen.